Izgled rada

Rad se predaje elektronskim putem, a na njemu ne smiju postojati nikakve indikacije o osobnom identitetu autora ili institucije u kojoj bilo koji od autora radi, kako u samom radu, tako ni u karakteristikama (properties) elektroničkog dokumenta.

Izgled rada. Rad treba biti pisan u programu Microsoft Word; Times New Roman; font 12; 1,5 prored; na stranicama formata A4. Sve stranice trebaju biti numerirane. Tekst rada, uključujući bilješke (fusnote) te popis literature, ne bi smio biti duži od 12.000 riječi.

Prva stranica rada treba sadržavati: naslov rada; zaporku, kategoriju nagrade za koju se natječe (redovita ili studentska); sažetak rada (ne dulji od 150 riječi) i ključne riječi (do šest ključnih riječi) te JEL klasifikaciju.

Naslovi i sve ostale razine podnaslova numerirati prema redoslijedu, arapskim brojkama, npr. 1. Naslov; 1.1. Podnaslov; itd.
Dozvoljeno je korištenje kratica. Kad se pojam prvi put spominje potrebno je napisati puni naziv, te kraticu u zagradi; npr. Europska unija (EU).
Decimalni brojevi u radu, tablicama i grafikonima trebaju imati što manji broj decimala.

Jednadžbe, bilješke, tablice i grafikone numerirati prema redoslijedu, arapskim brojkama.
Redne brojeve jednadžbi valja navesti u zagradi uz desnu marginu:

x+y=y+x                                                (1)

Endonote nisu dopuštene, a fusnote nastojati izbjegavati. Ako su neke činjenice važne, navode se u samom radu.

Tablice i grafikoni sastavni su dio rada, a ne poseban dokument. Ako su navedeni na kraju rada u prilogu, tada se smještaju prije popisa literature, a u radu treba navesti mjesto gdje pripada koja tablica i/ili grafikon. Kad se pojašnjava pojedina tablica i/ili grafikon iz rada, obvezno se navodi  broj tablice i/ili grafikona, npr. Iz tablice 1. vidljivo je… (izbjegavati "gore","dolje", itd.).

Tablice trebaju biti što jednostavnije, uz obvezno navođenje njihovih naslova (iznad tablice) i izvora (ispod tablice). Bilješke (fusnote) u tablicama obilježavaju se slovima u kurzivu (a, b, c …) i nalaze se odmah ispod tablice. Tablice se dostavljaju u tekstualnom, nikako u slikovnom formatu.
Brojke se potpisuju desno; tisućice se odvajaju zarezom i/ili točkom. Brojke skraćivati kad god je to moguće (npr. u mil. ili mlrd.).

Grafikoni trebaju biti isključivo crno bijeli (nikako u boji), moraju se bez poteškoća očitati, veličinom se trebaju uklapati u veličinu stranice, te obilježeni da budu čitljivi i kad se smanje.
Grafikoni moraju imati naslove iznad samog grafikona. Legende trebaju biti čitke i jasne. Izvori i objašnjenja navode se ispod, nikako u samom grafikonu. Skraćivati brojke u grafikonima kad god je to moguće (npr. u mil. ili mlrd.).

Literaturu navoditi na način da citirani autori budu u tekstu, ne u bilješkama (fusnoti). Popis citirane literature prema abecednom redu prezimena autora nalazi se na kraju rada, a navodi se prema harvardskom modelu.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno