Natječaj

Izgled rada


Radovi se dostavljaju na CD-u kojem se prilaže i jedan ispis na papiru. Na njima ne smiju postojati nikakve indikacije o osobnom identitetu autora ili institucije u kojoj bilo koji od autora radi, kako u samom radu, tako ni u karakteristikama (properties) elektroničkog dokumenta.

Izgled rada. Rad treba biti pisan u programu Microsoft Word; Times New Roman; font 12; 1,5 prored; na stranicama formata A4. Sve stranice trebaju biti numerirane. Tekst rada, uključujući bilješke (fusnote) te popis literature, ne bi smio biti duži od 12.000 riječi.

Prva stranica rada treba sadržavati: naslov rada; zaporku, kategoriju nagrade za koju se natječe (redovita ili studentska); sažetak rada (ne dulji od 150 riječi) i ključne riječi (do šest ključnih riječi); sažetak rada i ključne riječi na engleskom jeziku; JEL klasifikaciju.

Naslovi i sve ostale razine podnaslova numerirati prema redoslijedu, arapskim brojkama, npr. 1. Naslov; 1.1. Podnaslov; itd.
Dozvoljeno je korištenje kratica. Kad se pojam prvi put spominje potrebno je napisati puni naziv, te kraticu u zagradi; npr. Europska unija (EU).
Decimalni brojevi u radu, tablicama i grafikonima trebaju imati što manji broj decimala.

Jednadžbe, bilješke, tablice i grafikone numerirati prema redoslijedu, arapskim brojkama.
Redne brojeve jednadžbi valja navesti u zagradi uz desnu marginu:

x+y=y+x                                                (1)

Endonote nisu dopuštene, a fusnote nastojati izbjegavati. Ako su neke činjenice važne, navode se u samom radu.

Tablice i grafikoni sastavni su dio rada, a ne poseban dokument. Ako su navedeni na kraju rada u prilogu, tada se smještaju prije popisa literature, a u radu treba navesti mjesto gdje pripada koja tablica i/ili grafikon. Kad se pojašnjava pojedina tablica i/ili grafikon iz rada, obvezno se navodi  broj tablice i/ili grafikona, npr. Iz tablice 1. vidljivo je… (izbjegavati "gore","dolje", itd.).

Tablice trebaju biti što jednostavnije, uz obvezno navođenje njihovih naslova (iznad tablice) i izvora (ispod tablice). Bilješke (fusnote) u tablicama obilježavaju se slovima u kurzivu (a, b, c …) i nalaze se odmah ispod tablice. Tablice se dostavljaju u tekstualnom, nikako u slikovnom formatu.
Brojke se potpisuju desno; tisućice se odvajaju zarezom i/ili točkom. Brojke skraćivati kad god je to moguće (npr. u mil. ili mlrd.).

Grafikoni trebaju biti isključivo crno bijeli (nikako u boji), moraju se bez poteškoća očitati, veličinom se trebaju uklapati u veličinu stranice, te obilježeni da budu čitljivi i kad se smanje.
Grafikoni moraju imati naslove iznad samog grafikona. Legende trebaju biti čitke i jasne. Izvori i objašnjenja navode se ispod, nikako u samom grafikonu. Skraćivati brojke u grafikonima kad god je to moguće (npr. u mil. ili mlrd.).

Literaturu navoditi na način da citirani autori budu u tekstu, ne u bilješkama (fusnoti). Popis citirane literature prema abecednom redu prezimena autora nalazi se na kraju rada, a navodi se prema harvardskom modelu.

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice zaklada.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija